reklamations

policy

Reklamationspolicy

Eftersom alla produkter som säljs på auktionen ägs av fiskaren själv och kan även besiktigas på plats så krävs det speciella omständigheter för att kunna reklamera ett inköpt parti. Om varan man köpt på auktionen ändå inte är av sådan kvalitet att den kan slutkonsumeras skall köparen omedelbart kontakta Fiskauktionen, så hjälper vi dig med ärendet.

Detta skall ske före 07.00 nästkommande dag som varan köpts in.

Reklamationen kan ringas in, eller mailas och skall även beskriva själva ärendet i Reklamationsblanketten som finns på hemsidan eller på fiskauktionen. Själva anmälan är inte skäl för kreditering utan varan skall också skickas in till fiskauktionen för en besiktning, och först därefter kan det beslutas om en reklamation och eventuell kreditering. Viktigt är att köpet återlämnas i sin helhet, dvs att alla produkter i leveransen återlämnas. Det går med andra ord inte att plocka ut enskilda fiskar ur en köpt låda och sedan reklamera några stycken.

Viktigt är också att all dokumentation följer med varan tillbaka, som förpackning, följesedel och gärna foton om det kan hjälpa till i hantering och bedömning.

Om inte fiskauktionens personal finner varan behäftad med tillräckliga fel så godtas inte reklamationen. Om en reklamation görs efter ovan nämnda tidsangivelser skall den riktas direkt till leverantören/fiskaren. Det blir då således en uppgörelse direkt mellan köpare och leverantör/fiskare. Fiskauktionen förser kunden med kontaktuppgifter vid behov och en eventuell uppgörelse skall meddelas Fiskauktionen av leverantören/fiskaren för att det skall bli rätt med fakturering och avräkning.